Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar kan ik met mijn klacht, probleem of signaal terecht?    
Interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen
 
Overal waar gewerkt wordt is er wel eens sprake van misverstanden en kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op onze school niet anders. De leerkracht is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Voor andere zaken (ideeën, klachten) die de hele school aangaan, kunnen ouders het beste bij de managers onderwijs of de directie aankloppen.
Mochten deze mogelijkheden geen oplossing bieden, dan kunnen ouders zich bij de contactpersoon melden. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.

Intern contactpersoon
De interne contactpersoon heeft als taak er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op de intern contactpersoon als er problemen zijn. Het kunnen klachten zijn waarover u (of uw kind) niet met de groepsleerkracht of de directie durft te/wil praten.
De contactpersonen staan diegene die een klacht heeft bij met advies. Zij luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de klager de juiste route te volgen en zelf oplossingen voor het probleem te vinden. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de externe vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon ondersteunt de klager bij het nemen van de juiste stappen.
De contactpersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school voor álle klachten over de schoolsituatie. De contactpersonen van de Josefschool zijn:  Extern vertrouwenspersoon
Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De taken van de vertrouwenspersoon zijn veel uitgebreider dan die van de contactpersoon. De vertrouwenspersoon informeert, adviseert en begeleidt de klager tijdens de behandeling van de klacht. Voor alle scholen van onze Stichting SKOV zijn er twee vertrouwenspersonen:
  • Voor ouders: GGD Hart voor Brabant. U komt in contact met een medewerker van Preventie Macht Misbruik. Telefoonnummer: 073-6404090
  • Voor personeel: Arbo Unie, Roel Potrafke. Telefoonnummer: 024-3722722
 
De klachtenprocedure van SKOV staat verder beschreven in ‘de klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek’. De klachtenregeling geldt voor ouders, kinderen en leerkrachten.