MR

Medezeggenschapsraad - Josefschool Overloon
In de wet is bepaald dat ouders en leerkrachten inspraak hebben bij de inhoud en de vormgeving van het onderwijs op de school. In de Medezeggenschapsraad zitten gekozen vertegenwoordigers van beide geledingen. De ouders worden gekozen door alle ouders van de school.
De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld en vastgelegd in een reglement. 
In de praktijk wordt bijvoorbeeld gesproken over zaken als: formatieplan, taakbeleid, vakantieregeling, en begroting van de school.
De MR mag ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die het zelf van belang vindt.
Voorzover het om zaken gaat die voor alle scholen onder haar bestuur staan heeft de MR bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De MR doet regelmatig verslag van haar bijeenkomsten aan het team, de ouders en de Oudervereniging.

Via de MR hebben ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken en praten over belangrijke zaken die op school spelen en over het beleid dat een school voert. Onze school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten.

De MR vergadert acht keer per jaar.
De vergaderingen vinden plaats in de teamkamer van de Josefschool van 19.30 - 21.30.
Deze zijn openbaar en iedere ouder is van harte welkom.

De vergaderdata van 2019-2020 zijn:
Ma 16 sept,
di 22 okt.,
woe 20 nov,
ma 20 jan,
ma 17 febr,
di 17 mrt,
woe 6 mei,
di 16 juni.

 
De agenda en notulen zijn op te vragen via mail:
mroverloon.josefschool@skov-onderwijs.nl 
 
 
Leerkrachten
   
Petra van Kempen (secretaris)   
Inge Verijdt  
Vacature  

Ouders
Anke Elegeert voorzitter
Esther Truijen   
Arend Diels