MR

MR Josefschool

De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. De MR mag met de schoolleiding spreken over alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. In praktijk is ook dit initiatiefrecht zeer belangrijk. Het geeft de MR het recht te reageren op en mee te praten over knelpunten op school, voorgenomen (beleidsmatige) besluiten etc. De MR beschikt over informatierecht: directie en bestuur moeten de MR alle informatie verschaffen die ze in redelijkheid voor haar taak nodig heeft. De achterban van de personeelsgeleding bestaat uit alle personeelsleden op onze school. De achterban van de oudergeleding bestaat uit de ouders van de school. De leden van de MR zitten 'zonder last of ruggespraak', d.w.z. ze zitten weliswaar namens hun respectievelijke achterban in de MR maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de school staat voorop. De MR vergadert acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de teamkamer van de Josefschool van 19.30 - 21.30u. Deze zijn openbaar en iedere ouder is van harte welkom.

De vergaderdata van 2020- 2021 zijn: • woe 23 sept. • di 27 okt. • wo 25 nov. • ma 14 dec  • di 26 jan • woe 24 febr. • dI 13 apr. •8 juni (is gewijzigde datum)• woe 30 juni

De data van 2021-2022 zijn: Woensdag 22 september, Woensdag 20 oktober, Ma 22 november, Di 21 december, Woensdag 16 februari, Dinsdag 22 mrt., Dinsdag 10 mei, Maandag 13 juni, Maandag 18 juli (indien nodig)

De agenda en notulen zijn op te vragen via mail: mroverloon.josefschool@skov-onderwijs.nl Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan zien wij die graag. U mag deze versturen naar hetzelfde mailadres als hierboven. MR leden mag u uiteraard ook persoonlijk aanspreken. In de bijlage stellen wij ons aan u voor.